Till toppen

Allmänna försäljningsvillkor

Tillämplighet

VDL Parts Sweden AB (”VDL”) säljer reservdelar till nyttofordon. Reservdelarna består av produkter från fordonsbranschens förekommande leverantörer (”Produkterna”). Dessa allmänna försäljningsvillkor äger tillämpning vid VDLs försäljning av Produkterna till näringsidkare och gäller om inget annat avtalats skriftligen. Dessa allmänna villkor gäller som en del av köpeavtalet mellan VDL och köparen avseende Produkterna (”Avtalet”).

 

Beställning

Avtal är träffat först när VDL bekräftat köparens beställning av Produkterna. Köparen är bunden av lagd beställning under fem arbetsdagar i avvaktan på att VDL bekräftar denna. För det fall att köpares beställning (genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll) avviker från VDLs offert ska denna ses som en ny beställning som VDL inte är skyldig att bekräfta.

 

Priser

VDL har rätt till ersättning för Produkterna enligt VDLs vid var tid gällande prislista. Priserna anges i svenska kronor exklusive moms och är baserade på de förhållanden som råder för dagen för offerten.

VDL förbehåller sig rätten att ändra priserna för det fall att kostnadsökning sker genom höjda tull-, frakt- eller försäkringskostnader, skatt eller andra pålagor. Motsvarande ska gälla beträffande ändrade valutakursförändringar vad avser Produkt från utlandet.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. I det fall köparen ansvarar för att hämta ut Produkterna men underlåter att lösa ut paket, debiteras detta separat.

 

Betalning

Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid bedömd kreditrisk kan dock kortare förfallodag tillämpas eller förskott/säkerhet begäras. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. VDL har även rätt att ta ut lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift (inkl. indrivningskostnader). Fakturor ställs till köparens adress, såvida VDL inte skriftligen instruerats om annat.

 

Leverans

För leverans gäller vid tidpunkten för avtalets ingående gällande INCOTERMS. Om ingen leveransklausul särskilt avtalats mellan VDL och köparen är Produkterna sålda Ex Works (fritt Säljares lager).

 

Leveranstid

Tidpunkt för leverans ska avtalas särskilt för varje enskild beställning.

 

Köparens avtalsbrott

Om köparen inte uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet har VDL rätt att stoppa ytterligare leveranser, ställa in eventuellt arbete och i övrigt kräva ersättning enligt köplagens bestämmelser.

 

Köparens undersökningsplikt

Det är köparens skyldighet att direkt efter leveransen undersöka Produkterna. Köparen ska kontrollera art, kvalitet och kvantitet mot följesedeln samt i förekommande fall kontrollera att emballage är oskadat och försegling obruten. När emballaget tas av ska köparen undersöka Produkterna. Innan Produkterna avemballeras eller packas upp ska köparen dokumentera fel som identifierats för att bevara VDLs möjligheter att hålla transportören ansvarig för transportskador.

 

Reklamation

Köparen får inte åberopa fel i levererade Produkter om Köparen inte inom nedan angivna tider lämnar VDL meddelande om felet.

Anmärkningar om fel i varan ska göras skriftligen på av VDL tillhandahållen reklamationsrapport. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det köparen att genast efter mottagandet underrätta VDL om felet. I annat fall ska anmärkningar om fel i varan göras snarast och senast inom tre arbetsdagar från den dag köparen märkt eller bort märka felet, dock senast inom ett (1) år från leverans av Produkterna, såvida inte annat följer på grund av Produkternas beskaffenhet och användande, säljvillkor eller garantier. Därefter förlorar Köparen rätt att åberopa fel i Produkterna.

Reklamation av en delleverans berättigar inte köparen att annullera övriga delleveranser.

 

Felansvar

VDL förbinder sig att, med de begränsningar som följer nedan, avhjälpa fel som uppkommit genom bristfällig konstruktion och/eller material och som förelegat vid leveransdagen. VDL har rätt att efter eget val åtgärda felet eller utan kostnad skicka ny reservdel. Om inte VDL avhjälper felet inom rimlig tid efter att köparen har reklamerat det till VDL, kan köparen kräva avdrag på köpesumman eller ersättning, under förutsättning att villkoren för detta är uppfyllda och med de ansvarsbegränsningar som framgår nedan.

 

Ansvarsbegränsning

VDLs ansvar gentemot köparen är, förutsatt att VDL inte gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, begränsat till och kan inte överskrida fakturerat belopp för den beställning som utlöst VDLs ansvar alternativt det eventuellt högre belopp som VDL kan erhålla från sin leverantör av aktuell Produkt eller från VDL:s försäkringsbolag.

VDLs ansvar omfattar inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

VDLs ansvar omfattar heller inte fel och brister som har uppstått som följd av felaktig montering (utförd av 2 / 2 annan än VDL) ingrepp och/eller ändringar av de sålda Produkterna som genomförts av tredje part, bristande underhåll, naturligt slitage, korrosion på metalldelarnas ytor, missfärgning av ytan eller liknande kosmetiska skador, skadegörelse, felaktig eller ovarsam hantering, överbelastning eller onormal användning eller annat som kan hänföras till köparen.

Köparen ska hålla VDL skadeslös i den utsträckning VDL åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som VDL enligt ovan inte ansvarar för.

 

Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir VDLs egendom intill dess full betalning har erlagts och köparen äger dessförinnan inte rätt att sälja Produkterna vidare till en annan kund.

 

Force majeure

För det fall part förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på grund av omständighet, såsom myndighetsbeslut, arbetskonflikt, brand, krig, åska eller liknande, som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunde ha förväntats ha räknat med vid tiden för Avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför framflyttning av den tidpunkt då prestation enligt Avtalet ska vidtas och förhindrar påföljder enligt Avtalet.

Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att part kan visa, att alla skäliga åtgärder vidtagits för att begränsa hindrets inverkan och, vidtagit alla tänkbara åtgärder för att begränsa uppkommen skada.

Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att part utan oskäligt uppehåll skriftligen underrättat den andre parten om att sådan omständighet inträffat samt om hindrets beräknade verkan.

 

Garanti

Garantier för Produkterna lämnas av Produkternas respektive tillverkare. VDL lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

 

Information om behandling av personuppgifter

VDL är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter inom ramen för uppdraget. Personuppgiftsbehandlingen och de rättigheter som den registrerade har beskrivs i VDLs integritetspolicy som finns tillgänglig på vår sida Privacy policy VDL Groep. VDL kommer i många fall att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos kunder som är juridiska personer. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra utförande av vårt uppdrag.

Köparen ska tillse att köparens kontaktpersoner informeras om personuppgiftsbehandlingen genom att de hänvisas till VDLs integritetspolicy.

Förfrågningar och ytterligare information om VDLs behandling av personuppgifter lämnas av Petra Alperud, info@vdlparts.se, +4631228101 eller genom följande adress VDL Parts Sweden, Vattenverksgatan 2D, SE-41502 Göteborg.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, Avtalet och vad därmed hänger samman regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt utan tillämpning av regler eller principer om lagval.

Om tvist uppkommer ska parterna i första hand försöka lösa denna genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt så ska den avgöras av allmän domstol.

Är parterna överens därom kan tvisten i stället avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

---

Sist uppdaterad: 22.04.05